Brandwerende vuurwerk opslagkast - Oil Control Systems B.V.

Klik hier voor alle product categorieën op één rij!

Brandwerende vuurwerk opslagkast

Brandveiligheidsopslagkasten(Brandwerende vuurwerk opslagkast) type 90 volgens EN 14470-1
Professioneel vuurwerk (zwaar vuurwerk) kan afhankelijk van de temperatuur langzaam of snel ontleden. Bij het opslaan van professioneel vuurwerk moet warmte straling van buitenaf daarom worden voorkomen.

 

Bij toepassing van Asecos 90 minuten brandwerende PGS 15 opslagkasten kan worden gewaarborgd dat de brandweerstandscapaciteit van de kast is onderzocht door middel van een typetest.


Deze test is uitgevoerd door verhitting van de kast in een oven conform de temperatuur – tijdscurve zoals beschreven in 5.1.1 van de EN 1363-1: 1999 en meting van de temperatuurstijging binnenin de kast.


Asecos brandveiligheidsopslagkasten zijn geclassificeerd als type 90, conform tot de tijd dat de interieurtemperatuur met niet meer stijgt dan 180 K, gemeten op welk meetpunt dan ook, bij een aanvangstemperatuur van 20 (± 5) °C.

 

Er zijn twee soorten vuurwerk:


- Consumentenvuurwerk; het vuurwerk dat particulieren mogen afsteken tijdens de jaarwisseling.
- Professioneel vuurwerk en theatervuurwerk; dit vuurwerk bevat meer gevaarlijke stoffen en is dus zwaarder dan consumentenvuurwerk. Hiervoor gelden dan ook strengere veiligheidseisen.

 

Vuurwerk is ingedeeld in de volgende categorie.

  • F1 Vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor gebruik binnenshuis.
  • F2 Vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een afgebakende plaats.
  • F3 Vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een grote open ruimte, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid.
  • F4 Vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor gebruik door personen met gespecialiseerde kennis, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid.
  • T1 Pyrotechnische artikelen voor podiumgebruik met gering gevaar.
  • T2 Pyrotechnische artikelen voor podiumgebruik die uitsluitend bestemd zijn om door personen met gespecialiseerde kennis te worden gebruikt.

    Bij professioneel vuurwerk komen de volgende vuurwerk(sub)klassen het meeste voor: 1.1, 1.3G, 1.4S en 1.4G.

    Bij consumentenvuurwerk komen slechts de (sub)klassen 1.4S en 1.4G voor.

 

In beslag genomen vuurwerk bij politiebureaus

Het Vuurwerkbesluit is niet van toepassing op in beslag genomen vuurwerk (artikel 1.1.3 Vuurwerkbesluit). De opslag tot 25 kg in beslag genomen vuurwerk vergelijkbaar met consumentenvuurwerk valt onder het Activiteitenbesluit (artikel 4.2).

De opslag van dit vuurwerk bij politiebureaus vindt plaats in een PGS 15 opslagkast (artikel 4.11 Activiteitenregeling). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het in beslag genomen vuurwerk vergelijkbaar is met consumentenvuurwerk van ADR klasse 1.4. In beslag genomen vuurwerk voor professioneel gebruik of vuurwerk dat zelf gemaakt is mag niet (tijdelijk) binnen politiebureaus worden opgeslagen. Opslag van meer dan 25 kg in beslag genomen vuurwerk vergelijkbaar aan consumentenvuurwerk of ander vuurwerk in een politiebureau is vergunningplichtig.

 

Veiligheidsvoorschriften voor de opslag van vuurwerk
De voorschriften uit het Vuurwerkbesluit gelden naast het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen over de opslag van theatervuurwerk en de opslag van in beslag genomen vuurwerk bij politiebureaus tot 5kg. Tot 10.000 kg consumentenvuurwerk geldt naast het Vuurwerkbesluit geen vergunningplicht.


Theatervuurwerk
Ook de opslag van theatervuurwerk tot 25 kg valt onder het Activiteitenbesluit en hoeft dus niet te voldoen aan de eisen van het Vuurwerkbesluit en de vergunningplicht. Dit soort opslagplaatsen zal meestal voorkomen bij theaters en vergelijkbare bedrijven. De opslag van theatervuurwerk vindt plaats in kast in een PGS 15 opslagkast (artikel 4.11 Activiteitenregeling).


ADR Vuurwerkklassen
Naast de indeling in professioneel en consumentenvuurwerk wordt een onderscheid gemaakt naar de aard respectievelijk werking van het vuurwerk. Indeling van vuurwerk vindt plaats volgens klasse 1 van het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Onder klasse 1 zitten diverse subklassen. De meest voorkomendesubklassen voor vuurwerk worden vermeld in onderstaande tabel.


1.1 Stoffen en voorwerpen met gevaar voor massa-explosie.
1.2 Stoffen en voorwerpen met gevaar voor scherfwerking, maar niet met gevaar voor massa-explosie
1.3 Stoffen en voorwerpen met gevaar voor brand en met een gering gevaar voor luchtdruk- of scherfwerking of met gevaar voor beide maar niet met gevaar voor massa-explosie, waarvan de verbranding aanleiding geeft tot een aanzienlijke warmtestraling, of die één voor één uitbranden, waarbij een geringe luchtdruk- of scherfwerking of beide optreden.
1.4 Stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien ze tijdens het vervoer tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
toevoeging van letter G Pyrotechnische stof, mengsel of voorwerp dat een dergelijke stof of mengsel bevat, of een voorwerp dat zowel een explosieve stof als verlichtings-, brandverwekkend, traangas- of rookproducerende stof bevat (geen door water geactiveerde stof).
toevoeging van letter S Stof of voorwerp zodanig verpakt of van een zodanig ontwerp dat bij een ongeval geen of nauwelijks effecten optreden buiten de verpakking.

Bron: Handboek milieuvergunningen (17) en Ministeriële Publicatie Defensie MP 40-21 (aug ‘97)