Privacy Statement

Oil Control Systems B.V. (hierna: “Oil Control Systems ”) zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van zowel de gebruikers van haar website als de gebruikers van haar diensten. Oil Control Systems gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens
Oil Control Systems verzamelt slechts bedrijfs- en/of persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld.
De informatie kan onder meer bestaan uit een bedrijfsnaam, vooren achternaam en geslacht van de contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die via correspondentie (ook telefonisch) aan Oil Control Systems worden verstrekt.

Doeleinden
Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor Oil Control Systems noodzakelijk om gericht bedrijfs- en persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Op deze wijze kan zij op de juiste wijze haar diensten aanbieden en leveren. Hieronder wordt o.a. het verzenden van goederen, correspondentie en facturen begrepen. Uiteraard zal Oil Control Systems bedrijfs- en persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Bewaartermijn
Oil Control Systems zal verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechten betrokkenen
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Oil Control Systems te verzoeken om inzage en rectificatiewissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking. Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij of zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Oil Control Systems zal binnen één maand aan ieder van
bovengenoemd verzoek gehoor geven, tenzij dit op grond van de complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd. Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen
Oil Control Systems verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Cookies
Oil Control Systems maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Oil Control Systems gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Wijziging privacy statement
Oil Control Systems behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen.
Mei 2020