ADR-klassen en gevaarsymbolen - Oil Control Systems

Klik hier voor alle product categorieën op één rij!

Afbeeldingen van nieuwe gevaarsymbolen

ADR-klassen van gevaarlijke stoffen


ADR-klasseOmschrijvingVoorbeelden
1 ontplofbare stoffen en voorwerpen Zwart buskruit, springstoffen, ontstekers, vuurwerk
2 Gassen Propaan, zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, acetyleen, aerosolen (spuitbussen)
3 brandbare vloeistoffen Bepaalde oplosmiddelen, inkten, harsoplossingen, aardolieproducten
4.1 brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand Wrijvingslucifers, zwavel, metaalpoeders
4.2 voor zelfontbranding vatbare stoffen Fosfor (wit of geel), diethylzink
4.3 stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen Magnesiumpoeder, natrium, calciumcarbide
5.1 oxiderende stoffen Kaliumpermanganaat, natriumchloraat
5.2 organische peroxiden Dicumyl peroxide, di-propionyl peroxide
6.1 giftige stoffen Chloroform, arseen, kaliumcyanide, pesticiden
6.2 infectueuze stoffen
(besmettelijke stoffen)
Bacteriën, virussen, parasieten, schimmels, ziekenhuisafval
7 radioactieve stoffen Uranium-238, kobalt-60
8 bijtende stoffen Natriumhydroxide, zwavelzuur, zoutzuur
9 diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen Polychloorfenolen, lithiumbatterijen, aquatoxische stoffen, genetisch gemodificeerde organismen

 

ON LINE Informatie gevaarlijke stoffen.
Voor snelle ON LINE identificatie van UN nummers ( gevaarlijke stoffen) kunt u dankbaar gebruik maken van deze link 
Mocht deze informatie voor u ontoereikend zijn, neem geen risico en neem dan contact op met ons bedrijf.